NITZAVIM / ROSH HASHANAH – Sept 24, 2022

TORAH – Deuteronomy 29:9-30:20

Rosh Hashanah Reading – Genesis 21:1-24; Numbers 29:1-6

HAFTARAH – Isaiah 61:10-63:9

Rosh Hashanah Reading 1 Samuel 1:1-2:10

 

GOSPELS – John 12:41-50

Rosh Hashanah Reading Matthew 24:29-36

error: Content is protected
X